Mednarodni muzikološki simpozij

Filozofska fakulteta, Ljubljana,
14. in 15. oktober 2019 

Univerza v Ljubljani, najstarejša slovenska univerza, obeležuje v letu 2019 stoletnico ustanovitve. V njenem okviru je leta 1962 na Filozofski fakulteti pričel z delom Oddelek za muzikologijo. Ta je vzpostavil univerzitetni pouk muzikologije in med drugim v okviru humanistične fakultete zagotovil nujne pogoje za znanstveno preučevanje glasbe. Častitljiva obletnica je nedvomno priložnost za samorefleksijo stroke, za pregled preteklega in aktualnega dela slovenskih muzikologov ter za premislek o izzivih, ki jih pred preučevalce glasbene preteklosti in sedanjosti prinaša prihodnost.

Čeprav moremo dokumentiranim premislekom o glasbi, ki so v jedru prav vsakega muzikološkega dela, na Slovenskem slediti daleč v preteklost, segajo prvi tehtnejši poskusi znanstvene obravnave glasboslovnih tem v desetletja pred prvo svetovno vojno. Od takrat dalje, posebno pa z ustanovitvijo Oddelka za muzikologijo na FF in zatem Muzikološkega inštituta pri ZRC SAZU (1972), je slovenska muzikologija stopala po poti sodobne humanistične vede. Če so bile sprva v ospredju zanimanja slovenskih muzikologov zgodovinske teme, povezane z glasbeno preteklostjo slovenskega prostora, so se z institucionalizacijo stroke enakovredno širila in poglabljala tudi sistematično-muzikološka področja. S širitvijo raziskovalnih interesov ter z razvojem stroke same se je vseskozi nujno spreminjala in dopolnjevala tudi njena metodologija.

V nakazanem kontekstu se kot zanimive ponujajo naslednje teme:

  • preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes;
  • oblikovanje muzikologije kot znanstvene discipline na Slovenskem: muzikologi, metode, teme;
  • metodološka izhodišča muzikološkega dela na Slovenskem nekoč in danes;
  • aktualne raziskave slovenskih muzikologov in etnomuzikologov;
  • prihodnji izzivi (slovenske) muzikologije;
  • slovenska muzikologija v mednarodnem okviru;
  • druge teme, povezane s preučevanjem glasbe na Slovenskem.

Predloge za prispevke, ki naj vsebujejo naslov in kratek povzetek predvidene teme (200–400 besed), kratek življenjepis ter kontaktne podatke avtorja, pošljite do petka, 21. junija 2019, na naslov nejc.sukljan@ff.uni-lj.si.

Avtorji bodo o izboru prispevkov obveščeni najkasneje do 5. julija 2019. Dokončni program simpozija bo oblikovan do sredine septembra 2019. Po zaključku simpozija bodo izbrani prispevki objavljeni bodisi v tematski monografiji ali v tematski številki Muzikološkega zbornika.

Uradna jezika simpozija bosta slovenščina in angleščina.

Kotizacija za aktivno udeležbo na simpoziju znaša 50,00 €; člani Slovenskega muzikološkega društva so plačila kotizacije oproščeni.

Organizacijski odbor simpozija:

prof. dr. Matjaž Barbo
doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
asist. dr. Nejc Sukljan